Âşıkların Vuslatı

Gam-ı yâr ile meftun olsa cism-i can
Dil-i zâr ile zebun olur ruh-i can

Ruhun tenden firakı âh-ı figandır
Âşığa Hakk’a vuslat inci mercandır

Dâr-ı fânide olmaz huzur-u hayat
Boşa arama bulunmaz âb-ı hayat

Ey nefs-i serkeş, uyan hâb-ı ademden
Bigâne kalma, sakın mevt-i âdemden

Kȗşe-i kabrini ârâmgâh belleme
Seng-i hâresini seyrangâh eyleme

Münker-Nekir’in suali âsân sanma
Her gül biten süslü kabri gülşen sanma

Kabre iman ile girdinse zahmet yok
Küfre boyun eğdinse heyhat rahmet yok

Ya Rab! Huzurdan kovma şah-ı gedayı
Turab olmadan affet ehl-i vefayı

Varıp âb yudumlasam havz-ı kevserden
Resulün yakalasam nur dâmeninden

İsterse gark-ı hûn olsun cism-i canım
Sinefigâr olsun, solsun ruh-i canım

Gülmez ki erse gönül gül-i handana
Diz çökmez ölse ruh hâzin-i devrana

Bu yazıyı paylaş