Category: M. Akif Ersoy

İstibdâd-2

Semâ-peymâ iken râyâtımız tuttun zelîl ettin; Mefâhir bekleyen âbâdan evlâdı hacîl ettin; Ne âlî kavm idik; hayfâ ki sen geldin sefîl ettin; Bütün ümmîd-i istikbâli

Oku »

İstibdâd-1

Kardeşim Midhat Cemâl’e Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devr-i istibdâd, Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd! Diyor ecdâdımız makberlerinden: “Ey sefîl ahfâd, Niçin binlerce

Oku »

İnsan

Dururken böyle bî-pâyan terakkî-zâr karşında; Nasıl dersin ya “Pek mahdûd bir cirmim” tutarsın da? Meleklerden büyük, hem çok büyük tebcîle mazharsın: Tekâlîfin emânet-gâhısın, bir başka

Oku »

İnsan

Meâdın, mebdein, hâlin ki üç müdhiş muammâdır… Durur edvâr-ı müstakbel gibi karşında hep hâzır. Koşarsın bunların sevdâ-yı idrâkiyle durmazsın, Hakîkatten velev bir şemme duymazsan oturmazsın.

Oku »

İnsan

Ne zindanlar olur hâil, ne menfâlar, ne makteller… Yürürsün sedd-i râhın olsa hattâ âhenîn eller. Yıkar bârû-yi istibdâdı bir âsûde tedbîrin; Semâlardan inen te’yîdisin gûyâ

Oku »

İnsan

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ sen, “Muhakkar bir vücûdum!” dersin ey insan, fakat bilsen… Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir: Avâlim sende pinhandır, cihanlar

Oku »

Azim

Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem, Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem, Er geç bulacak sa’y ile dil-hâhını elbet. Zîrâ bu şu’un-zâr-ı tecellîde, hakîkat, Tevfîk, taharrîye,

Oku »

Hasbıhâl

Ey yâr-i vefâ-güzîn-i cânım, Verdiyse melâl dâstânım, Mu’tâdın olan inâyetinle Susturma bu rûh-i zârı, dinle! Hep velvele-i hayât dinse, Düşmez bu zavallı rûh, ye’se. Olmazsa

Oku »

Bayram

Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır; Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır! Bayramda güler çehre-i ma’sûm-i sabâvet, Ümmîd çocuk sûret-i sâfında iyandır. Her cebhede

Oku »

Mezarlık

Geçen sabâh idi Eyyûb’a doğru çıkmıştım. Aşıp da sûrunu şehrin atınca birkaç adım, Ufuk değişti, önümden çekildi eski cihan; Göründü karşıda füshat-serâ-yı kabristan. Fakat o

Oku »

Durmayalım!

Durmayalım!   Menzil-i maksûda varmazsın uyanmazsan eğer… Var mı bak, yollarda hiç bîdâr olanlardan eser? İşte âtîdir o ser-menzil denen ârâmgâh; Kârbân akvâm; çöl mâzî,

Oku »