Günümüzdeki adı  “Novi Pazar” olan Yenipazar şehrinin temeli Osmanlı mimarları tarafından atılır. Sultan II. Murat’ın paşalarından, Saraybosna’nın da kurucusu olan İshakbeyoğlu Gazi İsa Bey İshakoviç tarafından, Joşanitse deresinin, Raşka nehrine döküldüğü bir üçgende, 1459–1461 yıllarında kurulur. İsa Bey şehre Yenipazar (Yenice-i Pazar) adını verir. Şehrin temelleri atılırken ticaret yollarının kesiştiği güzergâha İsa Bey cami, imaret, çifte hamam, kervansaray, 56 dükkânlık bir çarşı ve üç değirmen yaptırır.

Yenipazar’ın Yükseliş Dönemi

Yenipazar, Ras adıyla tanınan küçük bir Ortaçağ şehri iken Doğu ve Batı Avrupa’yı birbirine bağlayan stratejik konumu ve Adriyatik’e açılan önemli bir kavşak noktası olması sebebiyle kısa zamanda önemli askerî, ticarî ve iktisadî merkez haline dönüşür. Dubrovnik tüccarlarının gelmesiyle ticarî hayat daha da canlanır. 16. asrın başlarına kadar Balkanlar’ın kuzeybatısına yapılan fetihler sonucu stratejik önemi artar ve Avrupa’ya karşı akınlarda Balkanların anahtarı konumundaki şehirlerden biri haline gelir.

1477 yılında Bosna Sancağı’na bağlanır. Bosna Beylerbeyliği kurulunca, sancak merkezi haline getirilir (1584). Bu özelliği 18. yüzyılda da sürer. Osmanlı idaresinde şehir, uzun süre Sancak bölgesinin başkenti olacaktır. “Sancak” kelimesi, Osmanlı döneminde bu bölgedeki idari yapının adı iken daha sonra bölgenin siyasi adı olarak kullanılmış olup bütün tarihi ve diplomatik belgelere bu şekilde girer.

Osmanlı Devleti ilk akınlarından sonra bölgeye Türk boylarını, akıncıları ve onların ailelerini yerleştirir. Sancak bölgesindeki Türkler, Müslümanlığı kabul etmiş olan Bogomillerle kaynaşırlar. Bogomiller daha sonra Bosnalı anlamına gelen Boşnak adıyla anılırlar.

1468 yılındaki tahrir kayıtlarında Yenipazar’daki Hristiyan nüfusu fazla iken birkaç yıl sonra Müslüman sayısının arttığı görülür. Nüfus içindeki oranı 1530’larda % 80’lerin üzerine çıkar. Kuruluşundan 17. yüzyılın sonuna kadar Yenipazar, altın çağını yaşar ve ekonomik refahının doruğuna ulaşır.