Kur’ân-ı Kerim, Hazreti Şuayb’ın (aleyhisselâm) kızı, Firavun’un zevcesi Hazreti Asiye gibi mümtaz kadınların ferasetini mevzubahis yapar. Bu yönleriyle âyetler, ilahî hikmetle kadın fıtratına derç edilmiş feraset duygusuna dair bazı önemli ipuçları verir. Meselenin öneminden olsa gerek, müfessirler bu âyetlere dair mühim tespitlerde bulunur. Bazı Şarkiyatçılar ise feraset duygusuyla alakalı kayda değer izahlar getirir.

İlahî Furkan, Hazreti Şuayb’ın (aleyhisselâm) kızının, Hazreti Musa’yı (aleyhisselâm) gördükten sonraki tespitlerini haber verir. Feraset erbabı Hazreti Şuayb’ın (aleyhisselâm) kızı, “Babacığım, bunu işçi olarak tut, zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır.” der. (Kasas, 28/26). Âyet, Hazreti Şuayb’ın (aleyhisselâm) kızının, tefsirlerde de geçtiği üzere, ister Hazreti Musa’nın nebevî ahlakının hâl ve hareketlerine yansımasıyla, ister başka saiklerle olsun, o büyük Nebi’nin kuvvet ve güven gibi vasıflarını keşfi ve onun istihdam ferasetini gün yüzüne çıkarır.

Bununla birlikte âyet, fertlerin istihdamında alınacak kararlarda hakperest kadınların da görüşlerine müracaat etme adına bir hatırlatma yapıyor olabilir. Burada yeri gelmişken Abdullah ibn Ahmed ibn Mahmûd en-Nesefî’nin âyetin tefsirine dair sözlerini hatırlatmakta fayda vardır. Nesefî, bu âyete değindiği yerde, Abdullah b. Mesud’un (radıyallâhu anh) rivayetine atıf yapar. Zira Abdullah b. Mesud’a göre, Hazret-i Şuayb’ın kızı, halk arasında feraset sâhibi olan üç kişiden biridir.[i]

[i] Ebu’l-Berakât Abdullah ibn Ahmed ibn Mahmûd en-Nesefî, Nesefî Tefsiri: Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâikû’t-Te’vîl, www.islamilimleri.com/Tefsir/Tefsir/Fihrist.htm

Paylaş
Önceki İçerikYakarış
Sonraki İçerikViraneler